Songs

Songs

Transiliteration-Printout-1

Ma Nishtana – Page 13

Avadim Hayinu – Page 14

V’hi She Amda – Page 28

Dayeinu – Page 46

Betset Yisrael – Page 54

Elyiahu Hanavi – Page 67

Ki Lo Ya’e – Page 85

Adir Hu – Page 90

Echad Mi Yode’a – Page 92

Chad Gadya – Page 97

Leshana Haba’a – Page 99

Let My People Go